Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki w Lubartowie

Wymagania niezbędne to:

 1. Posiadanie co najmniej: 5–letniego stażu pracy (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę) i/lub doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem).
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Przedstawienie w formie pisemnej koncepcji bieżącego funkcjonowania i rozwoju MBP w Lubartowie pt. „Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie na lata 2022 – 2025.”
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Wymagania dodatkowe to: 

 1. Znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynku).
 2. Znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu bibliotecznym bądź w podmiotach zajmujących się książką lub promujących czytelnictwo.
 3. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji bibliotecznej lub kulturalnej.
 4. Predyspozycje menedżerskie oraz znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wdrażaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury (w tym środków z MKiDN oraz UE).
 5. Umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 6. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami, w tym w zakresie realizacji projektów z dziedziny czytelnictwa i kultury.
 7. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.
 8. Umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie” w terminie do dnia 1 lipca 2022 roku godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 (decyduje data wpływu dokumentów do UM Lubartów).