Zapraszamy do udziału w naborze do projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach"

Projekt "Kluby kreatywności w bibliotekach – druga edycja" jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2019-2020 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pierwsza (pilotażowa) edycja projektu była realizowana w latach 2018-2019 w pięciu bibliotekach: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

CELE PROJEKTU TO:

 • zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności - miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem różnych narzędzi  (nie tylko cyfrowych) i technologii,
 • zachęcenie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej (eksperymentowanie, uczenie się przez zabawę, praca metodą projektu, praca zespołowa, rozwijanie twórczego potencjału), 
 • dostarczenie bibliotekom wsparcia finansowego oraz wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia klubu,
 • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców,
 • przetestowanie różnych modeli organizacyjnych funkcjonowania twórczych przestrzeni typu "makerspace" (i podobnych, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych), 
 • promowanie bibliotek jako miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę oraz zwiększać dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności.

CO TO JEST KLUB KREATYWNOŚCI?

Klub kreatywności w naszym projekcie to miejsce uruchomione przez bibliotekę i prowadzone przez bibliotekę samodzielnie lub przez bibliotekę i jej instytucję lub organizację partnerską, w którym mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych.

Naszą propozycją nawiązujemy do idei ruchu mejkerskiego i koncepcji "makerspace", czyli publicznie dostępnych miejsc, w którym ludzie spotykają się i korzystają z dostępnych tam narzędzi – po to, by uczyć się przez zabawę i eksperymentowanie, wspólnie coś tworzyć, wymyślać i realizować różne projekty, a także dzielić się wiedzą i rozwiązywać problemy. Klubem kreatywności może być przestrzeń typu "makerspace", ale też inne miejsce w najbardziej dogodnej dla biblioteki i użytkowników formie organizacyjnej.

O tym, w jaki sposób może być zorganizowana taka przestrzeń, kto może z niej korzystać i co może się tam dziać, przeczytaj w naszym materiale pt. Co to jest makerspace i jak zorganizować to w bibliotece?: https://www.biblioteki.org/poradniki/Co_to_jest_makerspace_i_jak_zorganizowac_to_w_bibliotece.html

DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI

Przed przygotowaniem koncepcji klubu, zachęcamy do przeprowadzenia diagnozy potrzeb, czyli rozpoznania potrzeb mieszkańców, ich zainteresowań oraz zasobów dostepnych w otoczeniu biblioteki. Dla kogo chcecie uruchomić ten klub? Kto będzie nim zainteresowany? Co przydałoby się ludziom najbardziej? W jakiej formie to zorganizować? Kto może nam pomóc? Kto robi coś podobnego w okolicy i chciałby połączyć siły? Biblioteki, które z sukcesem prowadzą swoje makerspace lub inne twórcze przestrzenie, na ogół przygotowywały je we współpracy ze swoim otoczeniem: użytkownikami, lokalnymi twórcami, liderami społeczności i partnerami.

CO OFERUJEMY?

Biblioteki przyjęte do projektu będą mogły skorzystać z następującego wsparcia:

 • dotacja w wysokości do 10000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu,
 • udział w 3-dniowych warsztatach (dla max. dwóch osób z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie), 
 • udział w wydarzeniu podsumowującym projekt,
 • promocja działań Klubu na stronie internetowej projektu http://www.klubykreatywnosci.org/ i na innych stronach, wydarzeniach lub kanałach komunikacji prowadzonych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE DOTACJI:

 • Dotacja udzielona przez FRSI pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ramach umowy dotacji podatek od towarów i usług (VAT) nie jest kosztem kwalifikowanym. 
 • Kwota podatku VAT może być wkładem własnym, który biblioteka zadeklaruje we wniosku (formularzu zgłoszeniowym do projektu). Istnieje też możliwość zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towaru lub usług (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 714, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2350). W celu nabycia prawa do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) biblioteka będzie zobowiązana do zgłoszenia umowy dotacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU?

 • Aby się zgłosić do projektu, należy do 14 lutego 2020 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.gle/Gbodh1NTT2HfByQEA  
 • Lista bibliotek przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie: www.biblioteki.org do 28 lutego 2020 roku.

KONTAKT:

Pytania w sprawie naboru można kierować do Agnieszki Koszowskiej: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl.