Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozmowy przy wspólnym stole”!

Zapoznaj sie z regulaminem udziału w projekcie

Zgłoś się do projektu

Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wzajemnie usłyszeć  i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Zwłaszcza jeśli na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy ich troska o dobro wspólne. 

W ostatnich latach obserwujemy nasilające się problemy w debacie publicznej. Wyraźnie obniża się jej jakość, a emocje zastępują dialog. Podziały pomiędzy ludźmi,  grupami i ich opiniami wzrastają do takich rozmiarów, że coraz częściej wydają się nie do pokonania. Osoby zainteresowane dobrem wspólnym, które chciałyby rozmawiać inaczej boją się, że próby te będą nacechowane agresją i zakończą się kłótnią. Zaczynają zatem obracać się jedynie w kręgach osób o podobnych poglądach. Zanika chęć wysłuchania i zrozumienia przedstawicieli drugiej strony i szukania tego, co wspólne. Obawa przed agresją, wyśmianiem czy hejtem, tak powszechnym na forach internetowych, zniechęca do angażowania się w sprawy publiczne. Jednocześnie w debacie publicznej dominuje perspektywa dużego miasta, niejako wykluczająca z niej niektórych, jedynie ze względu na miejsce zamieszkania.  

W związku z tym chcielibyśmy wspólnie z osobami pracującymi w bibliotekach i członkami lokalnych społeczności  wypracować, przetestować i przedstawić scenariusz spotkania, w centrum którego jest rozmowa, gdzie kluczowe jest wzajemne słuchanie, budujące rozumienie i zaufanie. Wierzymy także, że „Rozmowy przy wspólnym stole” mogą stać się narzędziem włączenia do debaty publicznej przedstawicieli lokalnych społeczności. 

Mamy doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. W latach 2015-2017 we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową realizowaliśmy program „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, w ramach którego ponad 50 bibliotek z całej Polski prowadziło debaty z udziałem różnych grup mieszkańców. W sumie wzięło w nich udział ponad 2500 osób. Byli wśród nich pracownicy lokalnych instytucji publicznych, organizacji, młodzież, seniorzy, przedstawiciele władz lokalnych. Debaty opierały się na prostych zasadach, które obowiązywały wszystkich uczestników. Umożliwiały one każdej osobie zabranie głosu na forum grupy, rozmowę w parach i podgrupach. Rozmawialiśmy  o tym, jak zwiększyć zaangażowanie społeczne mieszkańców, wybieraliśmy w głosowaniu pomysły, które uczestnicy uznawali za najlepsze. Dla wszystkich było to dobre doświadczenie konstruktywnej rozmowy o ważnych sprawach społeczności lokalnej.  

Raport z debat znajduje się pod linkiem: 

https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/10/raport_debaty_2017_final_www.pdf

Podobne doświadczenie chcemy też zaoferować uczestnikom „Rozmów przy wspólnym stole”, podczas spotkań organizowanych wspólnie z 20 bibliotekami z całej Polski. Zakładamy, że w każdej z dwudziestu bibliotek odbędą się dwa spotkania Zależy nam przede wszystkim na stworzeniu okazji do spotkania, próbie zrozumienia poglądów i postaw innych, a nie opracowaniu wspólnego „konkretnego” rozwiązania. Proponujemy organizowanie spotkań w nieformalnej atmosferze, która zbliży uczestników i przełamie pierwsze bariery, na przykład podczas wspólnego poczęstunku. Odwołujemy się tu do symboliki stołu, która dobrze oddaje ducha planowanych spotkań: przy stole wszyscy zasiadający są równi. 

Tematem pierwszego spotkania będzie świętowanie stulecia niepodległości Polski. Z tej okazji chcemy zaprosić do odpowiedzenia sobie i przedyskutowania z innymi odpowiedzi na pytanie „Czym dla mnie jest niepodległość?”. Kolejne tematy ustalą biblioteki już samodzielnie, biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania swojej społeczności. Pierwsze spotkanie z cyklu „Rozmowy przy wspólnym stole” poprowadzi zawodowy moderator spotkań, drugie spotkanie poprowadzi moderator z bibliotek, który zostanie wcześniej przygotowany do samodzielnego prowadzenia spotkań według przygotowanego  scenariusza. Na każde ze spotkań powinna być prowadzona oddzielna rekrutacja, a zaproszeni goście powinni być dobierani wg tematu spotkania. 

PRZEBIEG PROJEKTU

Od 13 do 24 czerwca 2018 roku: 
Rekrutacja bibliotek do projektu. 

24 czerwca 2018 roku, godzina 23.59:
Termin nadsyłania zgłoszeń. 

Do 30 czerwca 2018 roku:
Ogłoszenie wyników rekrutacji. 

27 – 28 sierpnia 2018 roku:
Szkolenie dla pierwszej grupy moderatorów lokalnych. 

Wrzesień 2018 roku:
Pierwsza tura debat w bibliotekach. 

4-5 października 2018 roku:
Szkolenie dla drugiej grupy moderatorów lokalnych. 

Październik – grudzień 2018 roku:

  • Druga tura debat w bibliotekach. 
  • Wsparcie moderatorów lokalnych – mentoring. 

Grudzień 2018 roku:
Wydanie podręcznika dla bibliotek. 
 
WSPARCIE FRSI

Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma:

  • Wsparcie merytoryczne w zakresie: szkolenia stacjonarnego w Warszawie w jednym z proponowanych terminów, wsparcia moderatora centralnego podczas przeprowadzenia pierwszej z debat, konsultacji merytorycznych w zakresie prowadzenia spotkań. 
  • Pakiet materiałów dotyczących tego, jak zorganizować i przeprowadzić spotkanie lokalne. 

ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI

Każda biblioteka przystępująca do projektu deklaruje:

  • Gotowość do wyłonienia przynajmniej jednego moderatora do prowadzenia spotkania lokalnego. 
  • Gotowość do zorganizowania przynajmniej dwóch spotkań lokalnych w 2018 roku oraz wstępną deklarację zorganizowania i przeprowadzenia do 8 spotkań lokalnych w 2019 roku. 
  • Gotowość do przeprowadzenia jednego spotkania lokalnego w 2018 roku. 
  • Gotowość do uczestnictwa w szkoleniu dla moderatorów lokalnych, w jednym z dwóch terminów (27-28 sierpnia 2018 roku i 4-5 października 2018 roku). 

 

Informacji o projekcie udziela Karolina Walkiewicz: karolina.walkiewicz@frsi.org.pl, 22 123 90 37.