Regulamin serwisu www.biblioteki.org

Regulamin serwisu www.biblioteki.org

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.biblioteki.org powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz programu „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
 2. Administratorem serwisu www.biblioteki.org jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zwana dalej „FRSI”, z siedzibą pod adresem ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadająca numer NIP: 525-242-41-91.
 3. Serwis www.biblioteki.org jest otwartym narzędziem dla bibliotekarek i bibliotekarzy
  z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi, w tym bibliotek, które uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek oraz innych programach i projektach FRSI. Jest miejscem praktycznej wiedzy, uczenia się, poszukiwania i znajdowania pomysłów. Głównym celem serwisu jest upowszechnianie zasobów edukacyjnych (w tym także zasobów powstałych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych projektów FRSI) oraz przekazywanie informacji o aktualnych działaniach FRSI i innych instytucji bądź organizacji, skierowanych do bibliotek.

§ 2. Treści serwisu

 1. Treści publikowane w serwisie mają charakter informacyjny i są dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Dostęp do treści nie wymaga posiadania konta i rejestracji w serwisie.
 2. Treści serwisu publikowane są przez Redakcję serwisu.
 3. Szczególnym rodzajem treści są opisy wydarzeń w dziale Kalendarz, które mogą być dodawane również przez użytkowników serwisu na zasadach określonych
  w regulaminie.

§ 3. Zasady dodawania treści przez użytkowników serwisu

 1. Administrator serwisu zezwala użytkownikom na publikację własnych treści (opisów wydarzeń) w serwisie www.biblioteki.org w dziale Kalendarz poprzez formularz dodawania wydarzenia. Treści w dziale Kalendarz to opisy wydarzeń skierowanych do bibliotekarek i bibliotekarzy, w szczególności z tych z bibliotek, które uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek oraz innych programach i projektach FRSI. Opisy mogą zawierać materiały graficzne (zdjęcie, logo, plakat itp.). Zamieszczanie treści przez użytkowników serwisu jest bezpłatne i ma na celu upowszechnianie informacji o wydarzeniach dla bibliotekarek i bibliotekarzy (konferencjach, webinariach, szkoleniach, kursach e-learningowych, konkursach, grantach, terminach naboru itp.), organizowanych przez instytucje, organizacje i inne podmioty wspierające biblioteki i bibliotekarzy bądź współpracujące z nimi.
 2. Dodawanie treści przez użytkowników serwisu jest moderowane przez Redakcję serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu opisów dodanych przez użytkowników oraz prawo do wprowadzania do tych opisów poprawek redakcyjnych i korektorskich.
 3. Treści zamieszczane przez użytkowników w dziale Kalendarz nie mogą uwłaczać osobom, instytucjom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom a także naruszać ich dóbr osobistych, w tym godności, a w szczególności: 
  a) naruszać praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;
  b) obrażać innych narodowości, religii, ras, płci;
  c) zawierać wulgaryzmów;
  d) propagować alkohol;
  e) propagować środki odurzające, narkotyki;
  f) zawierać informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  g) naruszać praw do rozpowszechniania wizerunku osób trzecich;
  h) naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych przysługujących osobom trzecim;
  i) zawierać informacji udzielonych przez osoby trzecie, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnienie tych informacji w serwisie.
 4. Redakcja może odmówić opublikowania opisu wydarzenia, jeśli opis będzie zawierał treści niezgodne z niniejszym regulaminem lub wykraczające poza tematykę serwisu.
 5. Użytkownik dodaje treści w Kalendarzu serwisu www.biblioteki.org wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator i Redakcja serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, w tym za naruszenie praw osób trzecich lub obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik dodający swoje treści w dziale Kalendarz udziela FRSI nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie przez FRSI z utworów objętych tymi treściami na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7.  Użytkownik dodający swoje treści w dziale Kalendarz jest uprawniony do dodawania w serwisie:
  a) utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownikowi serwisu przysługują do tego utworu autorskie prawa majątkowe i nie stanowi to naruszenia autorskich praw osobistych;
  b) wizerunku osoby fizycznej - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik serwisu dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku w serwisie;
  c) informacji udzielonej przez osobę trzecią, utrwalonej za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik serwisu dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnienie informacji w serwisie.

§ 4. Naruszenie zasad

W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu, Administrator serwisu jest upoważniony do usunięcia treści naruszających postanowienia regulaminu.

§ 5. Prawa autorskie

Właścicielem i Administratorem serwisu jest „FRSI”. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, materiały na stronie www.biblioteki.org dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 6. Biuletyn „Biblioteka: tu się dzieje!”

Biuletyn „Biblioteka: tu się dzieje!” w postaci wiadomości elektronicznej z aktualnymi informacjami na temat działań FRSI lub innych podmiotów skierowanych do bibliotek, materiałów edukacyjnych, polecanych działań bibliotek itp. jest wysyłany bezpłatnie do wszystkich użytkowników, którzy zarejestrują swój adres email w bazie abonentów biuletynu i wyrażą zgodę na jego otrzymywanie. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany biuletyn kontaktując się z Redakcją serwisu lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania, korzystając z linku rezygnacji umieszczonego w treści wiadomości z biuletynem.

§ 7. Polityka prywatności

 1. Administrator serwisu w szczególny sposób dba o dane osobowe, których ochrona jest dla niego bardzo ważna. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu (adresu e-mail) jest wymagane w przypadku dodawania przez użytkownika opisu wydarzenia w dziale Kalendarz za pomocą formularza dodawania wydarzenia, będącego częścią serwisu. Opisy wydarzeń wraz z adresem e-mail dodane przez użytkowników i zaakceptowane przez Redakcję serwisu będą publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.  Adres email identyfikujący użytkownika jest podawany przez niego dobrowolnie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zwana dalej „FRSI”, z siedzibą pod adresem ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadająca numer NIP: 525-242-41-91.
 3. Wszystkie dane osobowe użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, małe pliki tekstowe zapisywane na dysku przez przeglądarkę internetową, w celu automatycznego zbierania danych o użytkownikach serwisu. Pliki te są nieszkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu oraz dostarczają innych informacji bardzo przydatnych przy podnoszeniu jakości serwisu. Serwis wykorzystuje pliki cookies tylko w sytuacjach niezbędnych,
 5. w celu zapewnienia jego użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Dane gromadzone przez portal w plikach cookies nie są analizowane i przetwarzane w celu śledzenia działań użytkownika oraz gromadzenia jakichkolwiek informacji o nim. Serwis www.biblioteki.org wykorzystuje usługę Google Analytics firmy Google Inc., która korzysta z plików cookies w celu zapisu informacji niezbędnych do gromadzenia anonimowych statystyk wykorzystania portalu. W przypadku plików cookies tworzonych przez usługę Google Analytics mają zastosowanie odpowiednie polityki bezpieczeństwa firmy Google Inc. Właściciel serwisu www.biblioteki.org nie ponosi odpowiedzialności za sposób tworzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych umieszczonych w plikach cookie tworzonych przez usługi firmy Google Inc. Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
 6. Każdy użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych zgromadzonych w serwisie przez Administratora Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Redakcją serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
 7. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w serwisie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji serwisu: kontakt@biblioteki.org.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jednakże w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści dodane przez użytkowników nie zostaną opublikowane w serwisie.
 2. Administrator serwisu  zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron serwisu www.biblioteki.org bez podawania przyczyn takiego działania. Zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności użytkowników serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 października 2015 r.