Materiały edukacyjne o tematyce finansowej

Część materiałów przygotowaliśmy w ramach projektu "O finansach... w bibliotece" oraz wspólnie z uczestnikami sieci LABiB w ramach miesiąca tematycznego poświęconego edukacji finansowej. Zachęcamy do korzystania!

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji (pozarządowych), które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej.  

Wobec widocznego zapotrzebowania na edukację finansową, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF. Dzięki współpracy chcemy:

 • zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji obywatela wśród społeczeństwa i administracji publicznej;
 • zwiększyć liczbę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, czy osób o niskich dochodach;
 • doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Zakładamy, że jednym z efektów pracy PREF będzie stworzenie międzysektorowej grupy roboczej, a docelowo wypracowanie narodowej strategii edukacji finansowej.

Wizja PREF:
Wszyscy obywatele Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne wyzwania i dopasowanej do ich możliwości uczenia się.

Misja PREF:
Stworzenie platformy dla koordynacji i współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

Partnerstwo tworzą:

 1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji (www.cpb.pl)
 2. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl)
 3. Polska Federacja Banków Żywności (www.bankizywnosci.pl)
 4. Fundacja Microfinance Centre (mfc.org.pl)
 5. Fundacja Rozwoju Dzieci (www.frd.org.pl)
 6. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (www.frsi.org.pl)
 7. Fundacja Innowacja i Wiedza (www.fiiw.pl)
 8. Fundacja Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl)
 9. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej (www.bpo.warszawa.pl)
 10. Warszawski Instytut Bankowości (www.wib.org.pl)
 11. Związek Biur Porad Obywatelskich (www.zbpo.org.pl)
 12. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (www.gazetylokalne.pl)