Rekomendacje strategiczne w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Opracowane w ramach projektu Cyfrowi Wędrowcy rekomendacje opisują działania, jakie powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych dotyczących różnych dziedzin i na różnych poziomach, by zwiększyć powszechność kompetencji cyfrowych obywateli i tym samym przyspieszyć rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Zachęcamy do lektury.

Projekt Cyfrowi Wędrowcy w Europie (Digital Travellers in Europe) wspiera osoby, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Przygotowujemy biblioteki do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji cyfrowej z osobami starszymi czy innymi osobami zagrożonymi społecznym kluczeniem.

Opracowaliśmy bazę zasobów (materiałów edukacyjnych, poradników, kursów online, webinariów itp.), które można wykorzystać w działaniach edukacyjnych bibliotek. Projekt (w ramach programu UE Erasmus+) realizujemy wraz z partnerami z Francji, Belgii, Finlandii i Holandii. Więcej informacji o projekcie znajduje się na tej stronie.

Efektem projektu jest także zbiór rekomendacji dla osób tworzących strategie rozwoju różnych dziedzin i na różnych poziomach (europejskim, krajowych, regionalnych i lokalnych), by zwiększyć powszechność kompetencji cyfrowych obywateli i tym samym przyspieszyć rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.

W dokumencie, opracowanym w formie infografiki, zwracamy uwagę na rolę, jaka pełnią instytucje lokalne, w tym biblioteki, które prowadzą zajęcia dla osób o niewielkich umiejętnościach cyfrowych. Doświadczenia partnerów projektu Cyfrowi Wędrowcy pokazują, że działalność bibliotek – pomimo tego, że jest niezwykle potrzebna i przynosi owoce – nie jest postrzegana jako kluczowa ich funkcja, co skutkuje między innymi niewystarczającym finansowaniem (np. infrastruktury i kadr). Cyfrowi Wędrowcy sugerują uwzględnienie i/lub zwiększenie obecności bibliotek w różnych strategiach rozwoju, podkreślając potrzebę ich docenienia i większego wspierania ich działań.

Tekst rekomendacji:

Rekomendacje strategiczne w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Polityki europejskie

Inwestycje w infrastrukturę cyfrową

Europejskie strategie rozwojowe powinny w większym stopniu uwzględniać znaczenie edukacji pozaformalnej i bardziej wspierać działania budujące jej potencjał, rozwój zawodowy edukatorów w instytucjach spoza systemu formalnej edukacji (w tym w bibliotekach) oraz inwestycje w infrastrukturę cyfrową tych instytucji w ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (DEAP).

Polityki krajowe i regionalne

Uczenie się przez całe życie jako postawa sprzyjająca rozwojowi kompetencji cyfrowych

Strategie rozwojowe w zakresie kształcenia powinny uwzględniać uczenie się osób dorosłych, rozwój podstawowych kompetencji cyfrowych, a także promować kulturę uczenia się przez całe życie i rozwijanie umiejętności samooceny. Twórcy narodowych strategii rozwojowych różnych dziedzin i obszarów (edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, innowacji, badań) powinni ze sobą współpracować w celu stworzenia spójnej, skoordynowanej strategii rozwoju kompetencji cyfrowych i powołać w tym celu (jeśli będzie to konieczne) specjalną grupę roboczą.

Współpraca międzydziedzinowa różnych środowisk

Polityki narodowe powinny stwarzać warunki dla współpracy podmiotów z różnych poziomów, środowisk i dziedzin (edukacji, zatrudnienia i cyfryzacji). Współpracę tę należy wzmacniać poprzez integrację z krajowymi sieciami instytucji i organizacji (w tym bibliotek), które prowadzą działania w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz edukacji cyfrowej

Powinien zostać stworzony katalog ofert edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych dostarczanych przez podmioty komercyjne. Taki katalog należy promować na poziomie ogólnokrajowym, tak aby zarówno edukatorzy, jak i uczestnicy szkoleń mogli skorzystać z dostępnych zasobów edukacyjnych.

Polityki lokalne

Rola bibliotek i innych instytucji edukacji pozaformalnej

Władze lokalne powinny dostrzegać i legitymizować zmieniające się funkcje bibliotek, domów kultury i innych instytucji edukacji pozaformalnej, a także wspierać rozwój strategii, które pozwolą tym instytucjom rozszerzyć zakres ich działalności.

Wsparcie dla obywateli 

Władze lokalne powinny zapewnić wszystkim obywatelom rzetelne informacje oraz wsparcie w celu zwiększenia ich świadomości na temat wpływu cyfryzacji na ich życie. Wsparcie powinno być dostępne w bibliotekach i innych instytucjach publicznych, i w szczególności obejmować osoby zagrożone cyfrowym i społecznym wykluczeniem.

Grupy mniejszościowe

W strategiach lokalnych i w prowadzonych przez władze lokalne działaniach informacyjnych należy z większą uwagą zadbać o potrzeby grup mniejszościowych, tak aby pochodzące z nich osoby miały świadomość dostępnej oferty edukacyjnej i mogły z niej korzystać bezpłatnie lub ponosząc minimalne koszty.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.