Scenariusz spotkania „Kim jestem? Kim mogę być?”

Scenariusz przygotowany do konkursu "Dowiedz się, jaki jest Twój potencjał", zorganizowanego w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką.

Uczestnicy: osoby w wieku 15-18 lat

Scenariusz zakłada pracę indywidualną i grupową uczestników spotkania. Zadania mogą być wykonywane jednocześnie przez poszczególne osoby. Liczba uczestników zależy od liczby stanowisk komputerowych, przy których mogą pracować uczestnicy spotkania. Sugerujemy, by w spotkaniu udział brało od 6 do maksymalnie 12 osób.

Czas trwania: w zależności od dynamiki i liczebności grupy spotkanie może trwać od 1,5 do 3 godzin

Materiały 

Dla prowadzącego 

 • komputer podłączony do internetu, rzutnik multimedialny, ekran lub pusta ściana do wyświetlania,
 • flipczart, komplet kartek do flipczarta, komplet pisaków (różne kolory),
 • plakat o serwisie praca-enter.pl (format A3) – kilka egzemplarzy do powieszenia w widocznym miejscu,
 • przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl,
 • ciekawe informacje i newsy z rynku pracy można znaleźć na portalu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: www.rynekpracy.org (dla chętnych).

Dla uczestników 

 • minimum 6 stanowisk komputerowych,
 • kartki samoprzylepne (post-it) w różnych kolorach (10 sztuk na osobę),
 • kartki A4 do wykorzystania przez uczestników (3 sztuki na osobę),
 • długopisy, ołówki, flamastry
 • zestaw umiejętności (każda umiejętność skopiowana i wycięta tyle razy, ilu jest uczestników spotkania),
 • wydrukowane opisy 12 zawodów (rekomendujemy wydruk zawodów z listy),
 • ulotka o serwisie praca-enter.pl (format A4 bigowany do A5) – dla każdego uczestnika.

Cele spotkania 

 • zwiększenie umiejętności uczestników do identyfikowania swoich mocnych stron i posiadanych umiejętności
 • większa świadomość uczestników nt. tego, jak posiadane umiejętności można wykorzystywać myśląc o wyborze zawodu
 • zapoznanie uczestników z zasobami serwisu praca-enter.pl, w tym z narzędziem do autodiagnozy zawodowej

Przebieg spotkania 

ETAP 1. Wprowadzenie [15 minut] 

Uczestnicy spotkania siadają na krzesłach, ustawionych w podkowę.

Naprzeciwko nich stoi flipczart.

Osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, przedstawia się i zapisuje swoje imię na flipczarcie.

Informuje o tym, że spotkanie „Kim jestem? Kim mogę być?” organizowane jest w ramach konkursu „Dowiedz się, jaki jest Twój potencjał” przeprowadzanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. [informacja ta może zostać wcześniej przygotowana w formie plakatu opracowanego samodzielnie przez bibliotekę, który jest powieszony w widocznym dla uczestników miejscu albo może zostać zapisana na flipczarcie,]

W przypadku, gdy uczestnicy spotkania się nie znają, osoba prowadząca proponuje następujący sposób przedstawienia się uczestników spotkania: każda osoba powinna podejść do flipczarta i dopisać swoje imię do imienia prowadzącego tak, jakby wpisywała hasło w krzyżówce, czyli wykorzystuje jedną z liter już zapisanych imion.  Dodatkowo każdy proszony jest o powiedzenie o sobie dwóch zdań. Dodatkowo każdy uczestnik, w tym także osoba prowadząca, otrzymuje naklejkę, na której zapisuje swoje imię i przykleja ją do swojego ubrania w widocznym miejscu.

Jeśli wszyscy uczestnicy i osoba prowadząca znają się, wówczas zabawę z zapisywaniem imion  w formie krzyżówki oraz naklejki można pominąć.

Osoba prowadząca informuje:

 • ile czasu będzie trwać spotkanie,
 • kiedy będą przerwy, ile ich będzie, jak długo będą trwać,
 • w jaki sposób spotkanie będzie prowadzone,  tzn. że uczestnicy będą pracować indywidualnie przy wykorzystaniu dostępnych na sali materiałów: kartek, długopisu, komputerów.

Następnie osoba prowadząca prosi uczestników, by zastanowili się nad odpowiedzią na następujące pytania:

 1. Co mogę zrobić podczas spotkania, żeby wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo/dobrze?
 2. Co mogą zrobić inni podczas spotkania, żeby wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo/dobrze?

Uczestnicy zapisują swoje odpowiedzi na osobnych samoprzylepnych kartkach, a następnie osoba prowadząca prosi o ich odczytanie i przyklejanie na przygotowanych wcześniej dwóch flipczartach zatytułowanych:

 1. Oczekuję od siebie podczas spotkania
 2. Oczekuję od innych podczas spotkania

Następnie osoba prowadząca odczytuje wszystkie propozycje i zadaje pytania:

 • Jakie zasady/reguły mogą Wam pomóc, aby jak najlepiej skorzystać z tego spotkania?
 • Na co możemy się umówić, żeby dla wszystkich były to przydatne zajęcia?

Prosi grupę o zaproponowanie zasad/reguł i zapisuje je na flipczarcie. Chodzi o to, by powstał tzw. kontrakt grupy, w którym znajdą się takie zasady, jak np.: jesteśmy punktualni, każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania, słuchamy siebie nawzajem itp.

Osoba prowadząca powinna wyjaśnić uczestnikom, że w trakcie spotkania każdy może odwołać się do zapisów kontraktu grupy w każdej chwili, gdy poczuje, iż nie są one przestrzegane.

ETAP 2. Kim chciałbym/chciałabym być? [40 minut] 

Osoba prowadząca wyświetla film o serwisie www.praca-enter.pl. Po jego obejrzeniu pyta uczestników, czy mają pytania związane z filmem i/lub refleksje na jego temat? Następnie prosi uczestników, by zajęli miejsca przy komputerach pojedynczo lub w parach (w zależności od liczebności grupy i/lub stanowisk komputerowych) oraz weszli na stronę serwisu www.praca-enter.pl. (Uwaga: serwis już nie istnieje. Na potrzeby realizacji scenariusza można skorzystać z analogicznych, aktualnych źródeł wiedzy o rynku pracy.).

Następnie prosi każdą osobę lub jedną osobę z pary o założenie  w serwisie konta i zalogowanie do się niego.

Prowadząca/y może wykonywać poszczególne kroki wspólnie z uczestnikami, wykorzystując w tym celu rzutnik multimedialny. Umożliwi to uczestnikom śledzenie na bieżąco tego, czy podążają za tym,  o co prosi osoba prowadząca.

WAŻNE: Prosimy pamiętać o tym, że zakładając konto na adres email uczestnika zostanie wysłana wiadomość, w której znajdować będzie się link, wymagający potwierdzenia rejestracji w serwisie. Dlatego sugerujemy danie uczestnikom min. 5 minut na założenie sobie konta w serwisie.

Osoba prowadząca zaprasza do zapoznania się z serwisem, tj. pokazuje menu, przez które można przejść do Twojego potencjału, Przewodnika, Katalogu zawodów i Czytelni. Wykorzystuje do tego rzutnik multimedialny. Następnie daje uczestnikom 5 minut na „poklikanie” w różne części serwisu.

Po upływie 5 minut osoba prowadząca prosi uczestników, by weszli do Katalogu zawodów. Kiedy to zrobią prosi, by wchodząc w poszczególne zakładki: ekonomia, finanse i prawo; budownictwo i montaż; ludzie i relacje itd., wybrali zawód, który chcieliby w przyszłości wykonywać albo który wydaje im się interesujący, ciekawy. Osoba prowadząca powinna powiedzieć, że uczestnicy czytają wyłącznie nazwy zawodów. Nie wchodzą w ich opisy.

Kiedy uczestnicy wybiorą zawód, który chcieliby wykonywać, osoba prowadząca prosi, by każdy z nich zapisał na kartce A4, dlaczego wybrał dany zawód. Następnie osoba prowadząca prosi uczestników, by na kolejnej kartce A4 każdy zapisał, jaka wiedza i jakie umiejętności są jego zdaniem potrzebne do wykonywania wybranego przez siebie zawodu.

Gdy uczestnicy zapiszą już swoje propozycje na kartkach, osoba prowadząca prosi, by weszli w opisy wybranych przez nich zawodów  i wypisali, jaka wiedza oraz umiejętności niezbędne są do jego wykonywania.

Następnie osoba prowadząca zaprasza uczestników do rozmowy w parach o tym, czy ich wyobrażenie o potrzebnej wiedzy i umiejętnościach pokryło się z opisem zawodu zawartym w Katalogu zawodów.

Po 4-5 minutach osoba prowadząca zaprasza chętnych do wypowiedzi na forum. Zadaje też pytanie, czy komuś udało się wymienić takie same umiejętności, jakie znajdują się w opisie danego zawodu  w Katalogu zawodów.

PRZERWA [10 minut] 

ETAP 3. W czym jestem dobry/dobra? [60 minut] 

Osoba prowadząca rozdaje uczestnikom kartki A4, a następnie prosi ich, by zastanowili się, w czym są dobrzy/w czym się sprawdzają.

Uczestnicy zapisują swoje propozycje na kartkach. Osoba prowadząca zaznacza, że uczestnicy – zastanawiając się nad tym w czym są dobrzy/sprawdzają się – odnosili się zarówno do swoich doświadczeń szkolnych, jak i pozaszkolnych np. osiągnięć sportowych, zadań/obowiązków domowych, a także by brali pod uwagę, że są dobrzy np. w wymyślaniu nowych pomysłów, wyciąganiu wniosków, zapamiętywaniu różnych informacji.

Gdy uczestnicy skończą zapisywać to, w czym są dobrzy, osoba prowadząca prosi, aby przyporządkowali to swoje mocne strony do wypisanych przez nich wcześniej (przed przerwą – na kartach A4) posiadanych umiejętności. Chodzi o to, by uczestnicy zdali sobie sprawę, dzięki jakim umiejętnościom są dobrzy/sprawdzają się we wskazanych przez siebie obszarach czy działaniach, czyli np. w sporcie, zapamiętywaniu różnych informacji.

Następnie osoba prowadząca prosi, by każdy uczestnik podszedł do przygotowanych wcześniej kartek, z których każda zawiera opis konkretnej umiejętności i wybrał te, które odpowiadają tym uprzednio

wskazanym przez uczestnika samodzielnie. W tym celu osoba prowadząca drukuje i wycina przed spotkaniem przygotowane opisy umiejętności tak, by każda umiejętność znajdowała się na oddzielnej kartce. Kartki z opisem umiejętności uczestnicy układają na stołach, podłodze, krzesłach tak, aby można było odczytać zestawy umiejętności wybrane przez poszczególne osoby.

Kiedy wszyscy zakończą układanie listy posiadanych przez siebie umiejętności, osoba prowadząca prosi, by uczestnicy podzielili się na grupy, składające się minimalnie z 2, a maksymalnie z 4 osób. Następnie wręcza każdej grupie wydrukowane z Katalogu zawodów serwisu www.praca-enter.pl opisy zawodów z listy 20 zawodów załączonej do tego scenariusza. Uczestnicy otrzymują też kartki A4, na których mają zaznaczyć:

 • te umiejętności, które zawarte są w opisie danego zawodu, oraz
 • te, które wskazali poszczególni uczestnicy i ułożyli na stołach, podłodze, czy krzesłach.

Zadaniem każdej grupy jest sprawdzenie, jaki zawód najbardziej pasuje do zestawu umiejętności wskazanego przez poszczególnych użytkowników. Chodzi o to, by dobrać do danego zestawu zawód/zawody najbardziej odpowiadające wskazanym przez uczestników umiejętnościom. Przy danym zestawie umiejętności może się znaleźć więcej niż jeden zawód.

Każda grupa otrzymuje zestaw złożony z 5 przypadkowych opisów zawodów. Zestawy te nie są jednakowe, tj. zawierają opisy różnych zawodów.

Kiedy każda z grup przyporządkuje dany zawód konkretnemu zestawowi umiejętności poszczególnych uczestników, osoba prowadząca odczytuje wyniki i proponuje ujawnienie się osoby, do której przynależy dany zestaw umiejętności. Prosi także o to, by osoba ta powiedziała jaki zawód wymieniła na początku spotkania, tj. gdy uczestnicy poproszeni zostali o to, by powiedzieli, kim chcieliby być. Celem tego zadania jest to, by uczestnicy zobaczyli,  do jakich zawodów pasują  posiadane przez nich umiejętności oraz czy są one przydatne w zawodzie, który chcieliby wykonywać bądź który jest dla nich interesujący.

Na zakończenie osoba prowadząca prosi grupy, które przyporządkowywały zawody poszczególnym zestawom umiejętności o krótkie uzasadnienie swoich wyborów, tj. powiedzenie, które umiejętności zadecydowały o wyborze danego zawodu.

PRZERWA [15 minut] 

ETAP 4. Co mogę w sobie rozwijać? [30 minut] 

Osoba prowadząca zaprasza uczestników ponownie do komputerów i zachęca do wejścia w zakładkę Twój potencjał, pod którą każdy uczestnik może samodzielnie sprawdzić, jakie jeszcze zawody mógłby wykonywać, biorąc pod uwagę m.in. wskazane wcześniej przez siebie umiejętności.

Przypomina też, że przejście przez to narzędzie może, a nawet powinno być podzielone na etapy Oraz, że do narzędzia można się logować wielokrotnie, a czas pracy z nim jest nieograniczony.


Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspierany był przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Strona korzysta z plików cookie. Więcej na temat ciasteczek można przeczytać w Wikipedii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.